خدمات پیش فروش

قبل از خرید مشتریان تمام مشکلات را حل کند.

واژه هاي كليدي:Kصنایع،Wبازو،جourteous،Professional،Flexible

فروش خدمات

حل مشتری پرداخت و پرداخت و الزامات سخن گفتن و تحویل بیان، تمام مشکلات تحویل.

واژه هاي كليدي:Wبازو،Thoughtful،جaring،Attentive،Patient.

پس از Sales خدمات

رسیدگی به شکایات و ستیز معاملات پس از مشتری دریافت کالا، استفاده از فرایند و همچنین در بازگشت از تمام جنبه های بازخورد منفی.

واژه هاي كليدي:Faith،Listening،جommunication،Tolerance،Understanding