پودر عصاره Citrus Aurantium

پودر عصاره Citrus Aurantium

پودر عصاره Citrus Aurantium به طور سنتی به عنوان محصولات کاهش وزن و سرکوب کننده های اشتها استفاده می شود. مولکول مهمی مهم بتا آدرنالین است که به لحاظ ساختاری شبیه داروهای آدرنرژیک است. کاهش وزن و اثرات آدرنرژیک همواره با تغییرات متابولیکی همراه است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات احتمالی عصاره مرکبات بر متابولیسم کبد است. عصاره مرکبات و هیدروکینون باعث افزایش غلظت گلیکوژن، گلیکولیز، جذب اکسیژن و فشار پرفیوژن می شود. اثر عصاره Citrus Aurantium بر متابولیسم کبدی شبیه نقش شناخته شده داروهای آدرنرژیک است و می تواند به میزان بخشی از محتوای آن در بتا آدرنالین نسبت داده شود. بسیاری از این اثرات کاتابولیک هستند و سازگار با اثرات کاهش وزن هستند که به طور معمول به تمیز کردن مربوط می شود.

چت کن