مکمل پودر خالص استخراج عصاره دارچين

مکمل پودر خالص استخراج عصاره دارچين

نام محصول: مکمل پودر خالص استخراج عصاره دارچين
نام لاتین: دارچین سنا Presl
فعال مواد تشکیل دهنده: پلی
قسمت مورد استفاده: پوست درخت
ظاهر: مایل به قرمز - قهوه ای پودر

چت کن