مکمل گیاهی Extract Berry Vitex

مکمل گیاهی Extract Berry Vitex

نام محصول: پودر عصاره برگ Vitex
نام لاتین: Vitex negundo Linn
مواد فعال: Vitexin و Agnuside
قسمت مورد استفاده: برگ و دانه
ظاهر: زرد قهوه ای به پودر زرد

چت کن