مکمل پودر پروتئین عصاره اسپیرولین آلی

مکمل پودر پروتئین عصاره اسپیرولین آلی

نام محصول: عصاره اسپیرولینا
نام لاتین: Spirulina platensis
مواد فعال: پروتئین
قسمت مورد استفاده: برگ
ظاهر: پودر خالص سبز

چت کن