عصاره اسپیرولینا، پودر عصاره بهداشتی پودر اسپریولین آلی، پودر پروتئین اسپیرولینا

عصاره اسپیرولینا، پودر عصاره بهداشتی پودر اسپریولین آلی، پودر پروتئین اسپیرولینا

نام محصول: عصاره اسپیرولینا
نام لاتین: Spirulina platensis
مواد فعال: پروتئین
قسمت مورد استفاده: برگ
ظاهر: پودر خالص سبز

چت کن