جین سنگ Ginkgo Biloba پودر عصاره

جین سنگ Ginkgo Biloba پودر عصاره

نام محصول: جینسنگ Ginkgo Biloba پودر عصاره
نام لاتین: Ginkgo biloba L.
عناصر فعال: ginkgo flavone، lactones
قسمت مورد استفاده: برگ
ظاهر: پودر رنگی قهوه ای مایل به قرمز

چت کن