پودر عصاره تخم مرغ

پودر عصاره تخم مرغ

نام محصول: پودر عصاره بذر بذر
عناصر فعال: Arctiin
قسمت مورد استفاده: دانه
ظاهر: پودر زرد قهوه ای

چت کن