پودر آب لیمو خشک شده

پودر آب لیمو خشک شده

نام محصول: عصاره لیمو
قسمت مورد استفاده: میوه
ظاهر: پودر زرد روشن
عناصر فعال: دیستمیتین

چت کن